Doprava zdarma při objednávce nad 1500 Kč
Kontaktujte nás

Obchodní podmínky společnosti

 

PAN Corp. s.r.o. se sídlem Praha 2 - Nové Město, Hálkova 1629/11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 239272, IČ: 03872050, DIČ: CZ03872050 (dále též jen „prodávající“)při uzavírání smluv mezi prodávajícím a kupujícím na koupi zboží nabízeného prodávajícím k prodeji na internetových stránkách třetích osob (dále jen „zprostředkovatele“), případně na vlastních internetových stránkách prodávajícího.


I. Úvodní ustanovení


Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro objednávání zboží uvedeného na internetové stránce prodávajícího nebo zprostředkovatele prostřednictvím internetového obchodu a/nebo jeho prodejních modulů. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy.
Před uzavřením kupní smlouvy je kupující povinen seznámit se jak s těmito obchodními podmínkami tak i s jejími součástmi (Reklamační řád, viz čl. VIII).
Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a zároveň prohlašuje, že se seznámil s obsahem obchodních podmínek a navazujících dokumentů (Reklamační řád, viz čl. VIII).
Prodávající není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.


II. Objednávka, uzavření smlouvy


Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů v objednávkovém formuláři a odeslání objednávky prostřednictvím elektronického rozhraní prodávajícímu. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy.
Smlouvu je možné uzavřít v české a slovenském jazyce.
Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy kupující nalezne na serveru zprostředkovatele. Případné chyby v objednávce může kupující opravit prostřednictvím zákaznické podpory zprostředkovatele.
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky kupujícího, a to s rozvazovací podmínkou odmítnutí či neprovedení autorizace ze strany kupujícího (viz níže). Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí jeho objednávky (uzavření kupní smlouvy) prostřednictvím elektronické pošty, jejíž adresu kupující uvede ve své objednávce.
Společně s potvrzením prodávající případně zašle také veškeré údaje nutné k provedení platby (pokud již nebyla provedena), zejména variabilní symbol platby.
Uzavření smlouvy a její podmínky jsou archivovány a jsou přístupné pouze na základě písemné žádosti kupujícího. Kupující je povinen uchovávat veškeré dokumenty, které obdrží od prodávajícího v souvislosti s uzavřenou smlouvou, zejména se jedná o potvrzení o přijetí jeho objednávky (uzavření kupní smlouvy) a údaje nutné k provedení platby.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, stejně tak náklady v souvislosti se zaplacením kupní ceny.
Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), zejména při ceně vyšší než 15.000,- Kč, vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně (dále jen „autorizace“). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se výše uvedená rozvazovací podmínka za splněnou a kupní smlouva zaniká.

III. Uživatelský účet


 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 

IV. Platební podmínky, slevy


Kupující může platbu uskutečnit zejména:koupí voucheru na slevovém portálu zprostředkovatele;
bankovním převodem;
platbou platební kartou přímo na účet prodávajícího;
a dalšími způsoby, jež nabízí portál prodávajícího nebo zprostředkovatele.
Způsob dopravy určuje kupující. Prodávající si vyhrazuje tento způsob v případě nutnosti změnit. Dodatečné náklady vzniklé změnou způsobu dopravy hradí prodávající.
Kupní cena je splatná v souladu s údaji uvedenými prodávajícím v závislosti na volbě platební metody. V případě doručení zboží na dobírku je kupní cena splatná proti převzetí.
Je-li cena na základě zvláštní dohody hrazena prostřednictvím elektronického platebního styku, je zboží expedováno ihned obratem po připsání ceny vč. DPH (plus příp. balné a dopravné) na účet prodávajícího.
Stálým zákazníkům, nebo při větším objemu objednaného zboží, může být kupujícímu přiznána sleva. Sleva může být též poskytována při jednotlivých prodejních nebo marketingových akcích. Takováto sleva bude zveřejňována na internetových stránkách prodávajícího nebo zprostředkovatele.

EET- Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 


V. Dodací podmínky


Místem plnění je bydliště (sídlo) nebo místo podnikání kupujícího, které kupující uvedl ve formuláři objednávky, neuvede-li nebo nezvolí-li kupující místo jiné.
Za dodání zboží se považuje v případě kupujícího, který je spotřebitel, jeho převzetí kupujícím. V případě kupujících, kteří nevystupují vůči prodávajícímu v postavení spotřebitelů, se za dodání zboží považuje jeho předání prvému dopravci k přepravě kupujícímu. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou úplného zaplacení ceny (výhrada vlastnického práva) jeho převzetím.
Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době (tj. zpravidla do 20 pracovních dnů) po odeslání elektronického potvrzení objednávky kupujícímu, popř. po její autorizaci. Doba pro dodání zboží muže ve výjimečných případech být delší, maximálně však 45 pracovních dnů. Prodávající si vyhrazuje právo na takovéto prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události, které nemohl sám ovlivnit, toto prodloužení však kupujícímu neprodleně oznámí a sdělí mu také předpokládanou dobu, o kterou se standardní lhůta prodlužuje. Pokud prodávající následně zjistí, že není schopen zboží ani v takto prodloužení lhůtě dodat, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit. Prodávající vrátí peníze za nedodané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
Zboží bude dodáváno v standardních obalech (papírových, PVC, či jiných obvyklých) nevyplývají-li z jeho povahy či z ujednání účastníků požadavky speciální.


VI. Nevyzvednuté zboží


V případě, že si Zákazník objednané zboží v důsledku své nečinnosti nepřevezme, bude mu zboží po dobu 7 dní od tohoto nepřevzetí (příp. od doručení zboží zpět prodávajícímu) zdarma uloženo v úschově prodávajícího na adrese:PAN Corp. s.r.o.
Dopravní 1508
463 11 Liberec -Vratislavice n. Nisou,
nebo na jiné adrese, kterou prodávající kupujícímu sdělí prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu nebo formou SMS, na základě údajů poskytnutých kupujícím v objednávce.
Uložené zboží je možné si osobně vyzvednout v čase a místě stanoveném v oznámení o uložení zboží, či po případně individuální dohodě, nebo lze zboží na žádost kupujícího opětovně zaslat kupujícímu. Náklady na opětovné dodání zboží nese kupující a hradí se dopředu bankovním převodem na účet prodávajícího, nebo dobírkou, a pokud náklady na první dodání zboží nebyly doposud uhrazeny, je kupující povinen je na požádání prodávajícího uhradit ještě před opětovným odesláním zboží. Dokud nebudou náklady spojené s dodáním zboží (i opětovným) uhrazeny, není prodávající povinen zboží zákazníkovi vydat.
Pokud do 7 dní od dalšího nepřevzetí zboží v provozovně prodávajícího (příp. od doručení zboží zpět prodávajícímu jako nedoručené) kupující zboží nepřevezme nebo pokud nebude na jeho žádost opětovně předáno přepravci k dopravě, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pokud prodávající takto odstoupí od smlouvy, není povinen zboží Zákazníkovi opětovně zasílat, je však povinen vrátit kupujícímu kupní cenu. Na vrácení kupní ceny je prodávající oprávněn jednostranně započíst své vlastní pohledávky vůči kupujícímu vzniklé zejména na základě (i) neuhrazených nákladů spojených s dodáním zboží (i opětovným), (ii) vynaložených prostředků na vrácení kupní ceny (vynaložené prostředky na vrácení kupní ceny se stanovují u příkazu k bankovnímu převodu dle ceníku banky nebo při platbě poukázkou dle aktuálního ceníku držitele poštovní licence.)


VII. Právo na vrácení zboží, odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího


Kupující bere na vědomí, že reklama zobrazená na stránkách internetového obchodu, není závaznou nabídkou.
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující, který je spotřebitelem, právo v souladu s § 1829 občanského zákoníku bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy. Tato lhůta je dodržena v případě, kdy kupující nejpozději v 14. den po obdržení zboží odešle kupujícímu písemně nebo elektronicky důvod reklamace nebo vrácení zboží. Kupující má následně povinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zaslat nebo předat prodávajícímu zboží, které od něj obdržel. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.
Prodávající vrátí kupujícímu, který je spotřebitelem, kupní cenu za zboží, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, jakým peněžní prostředky od kupujícího obdržel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od obdržení vráceného zboží. Prodávající může vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, jen s předchozím souhlasem kupujícího.
Prodávající je povinen vrátit kupujícímu náklady za dodání zboží jen v případě, kdy prodávající (i) uzavřel kupní smlouvu pouze na jeden kus zboží a od této smlouvy se rozhodl v zákonné lhůtě 14 dnů odstoupit, (ii) uzavřel kupní smlouvu na více kusů zboží a od této smlouvy se chystá v plném rozsahu (tzn. u veškerého zakoupeného zboží) v zákonné lhůtě 14 dnů odstoupit. V případě, že kupující uzavřel prostřednictvím své objednávky kupní smlouvu na více než jeden kus zboží a odstupuje jen z části kupní smlouvy, tedy nevrací veškeré zakoupené zboží, není prodávající povinen vrátit mu náklady na dodání zboží.
Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), má prodávající právo snížit vracenou částku za zboží poměrně k tomuto neúplnému vrácení zboží.
Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.  Pokud je vrácené zboží poškozeno nebo není vráceno ve stavu, v jakém jej kupující převzal, může prodávající uplatnit vůči kupujícímu právo na náhradu škody a uplatnit svůj nárok proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží v souladu s § 1829 občanského zákoníku nenáleží kupujícímu, který není spotřebitelem, zejména který zboží kupuje v rámci své podnikatelské činnosti.


VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího


V případě, kdy prodávající nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě vlivem událostí nezávislých na jeho vůli (zejména v případě, kdy prodávajícímu dodavatel nedodá jím objednané zboží), vyhrazuje si prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. O tomto postupu bude prodávající kupujícího neprodleně informovat e-mailem na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Prodávající následně vrátí kupujícímu veškeré již poskytnuté peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je od kupujícího obdržel. Prodávající může vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen s předchozím souhlasem kupujícího
IX. Práva z vadného plnění, Reklamační řád
Práva z vadného plnění poskytované prodávajícím se řídí ustanoveními Reklamačního řádu, který tvoří nedílnou součást těchto Všeobecných obchodních podmínek a je dostupný na této internetové adrese: https://www.panvickyanoze.cz/reklamace/.


IX. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího nebo jakéhokoli jiného uživatele webové stránky, včetně podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí pravidly nakládání s osobními údaji, jejichž aktuální plné znění je k dispozici zde.


X. Používání Cookies

10.1. Na webové stránce jsou používány tzv. cookies. Pravidla jejich používání, jakož i způsob, jak jejich používání zakázat, jsou k dispozici zde.


XI. Závěrečná ustanovení


11.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (tzn. je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) je prodávající oprávněn obchodní podmínky v odůvodněném rozsahu jednostranně měnit, kupující má však právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, k němuž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění účinném ke dni odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně nákladů za dopravu) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
Smluvní strany se výslovně dohodli, že není-li podmínkami nebo zákony ČR výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v účinném znění.

 
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti k 1.5.2018.

 

Obchodní podmínky platné do 30.4.2018


PAN Corp. s.r.o. se sídlem Praha 2 - Nové Město, Hálkova 1629/11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 239272, IČ: 03872050, DIČ: CZ03872050 (dále též jen „prodávající“)při uzavírání smluv mezi prodávajícím a kupujícím na koupi zboží nabízeného prodávajícím k prodeji na internetových stránkách třetích osob (dále jen „zprostředkovatele“), případně na vlastních internetových stránkách prodávajícího.


I. Úvodní ustanovení


Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro objednávání zboží uvedeného na internetové stránce prodávajícího nebo zprostředkovatele prostřednictvím internetového obchodu a/nebo jeho prodejních modulů. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy.
Před uzavřením kupní smlouvy je kupující povinen seznámit se jak s těmito obchodními podmínkami tak i s jejími součástmi (Reklamační řád, viz čl. VIII).
Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a zároveň prohlašuje, že se seznámil s obsahem obchodních podmínek a navazujících dokumentů (Reklamační řád, viz čl. VIII).
Prodávající není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.


II. Objednávka, uzavření smlouvy


Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů v objednávkovém formuláři a odeslání objednávky prostřednictvím elektronického rozhraní prodávajícímu. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy.
Smlouvu je možné uzavřít v české a slovenském jazyce.
Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy kupující nalezne na serveru zprostředkovatele. Případné chyby v objednávce může kupující opravit prostřednictvím zákaznické podpory zprostředkovatele.
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky kupujícího, a to s rozvazovací podmínkou odmítnutí či neprovedení autorizace ze strany kupujícího (viz níže). Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí jeho objednávky (uzavření kupní smlouvy) prostřednictvím elektronické pošty, jejíž adresu kupující uvede ve své objednávce.
Společně s potvrzením prodávající případně zašle také veškeré údaje nutné k provedení platby (pokud již nebyla provedena), zejména variabilní symbol platby.
Uzavření smlouvy a její podmínky jsou archivovány a jsou přístupné pouze na základě písemné žádosti kupujícího. Kupující je povinen uchovávat veškeré dokumenty, které obdrží od prodávajícího v souvislosti s uzavřenou smlouvou, zejména se jedná o potvrzení o přijetí jeho objednávky (uzavření kupní smlouvy) a údaje nutné k provedení platby.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, stejně tak náklady v souvislosti se zaplacením kupní ceny.
Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), zejména při ceně vyšší než 15.000,- Kč, vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně (dále jen „autorizace“). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se výše uvedená rozvazovací podmínka za splněnou a kupní smlouva zaniká.

III. Uživatelský účet


 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 

IV. Platební podmínky, slevy


Kupující může platbu uskutečnit zejména:koupí voucheru na slevovém portálu zprostředkovatele;
bankovním převodem;
platbou platební kartou přímo na účet prodávajícího;
a dalšími způsoby, jež nabízí portál prodávajícího nebo zprostředkovatele.
Způsob dopravy určuje kupující. Prodávající si vyhrazuje tento způsob v případě nutnosti změnit. Dodatečné náklady vzniklé změnou způsobu dopravy hradí prodávající.
Kupní cena je splatná v souladu s údaji uvedenými prodávajícím v závislosti na volbě platební metody. V případě doručení zboží na dobírku je kupní cena splatná proti převzetí.
Je-li cena na základě zvláštní dohody hrazena prostřednictvím elektronického platebního styku, je zboží expedováno ihned obratem po připsání ceny vč. DPH (plus příp. balné a dopravné) na účet prodávajícího.
Stálým zákazníkům, nebo při větším objemu objednaného zboží, může být kupujícímu přiznána sleva. Sleva může být též poskytována při jednotlivých prodejních nebo marketingových akcích. Takováto sleva bude zveřejňována na internetových stránkách prodávajícího nebo zprostředkovatele.

EET- Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 


V. Dodací podmínky


Místem plnění je bydliště (sídlo) nebo místo podnikání kupujícího, které kupující uvedl ve formuláři objednávky, neuvede-li nebo nezvolí-li kupující místo jiné.
Za dodání zboží se považuje v případě kupujícího, který je spotřebitel, jeho převzetí kupujícím. V případě kupujících, kteří nevystupují vůči prodávajícímu v postavení spotřebitelů, se za dodání zboží považuje jeho předání prvému dopravci k přepravě kupujícímu. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou úplného zaplacení ceny (výhrada vlastnického práva) jeho převzetím.
Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době (tj. zpravidla do 20 pracovních dnů) po odeslání elektronického potvrzení objednávky kupujícímu, popř. po její autorizaci. Doba pro dodání zboží muže ve výjimečných případech být delší, maximálně však 45 pracovních dnů. Prodávající si vyhrazuje právo na takovéto prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události, které nemohl sám ovlivnit, toto prodloužení však kupujícímu neprodleně oznámí a sdělí mu také předpokládanou dobu, o kterou se standardní lhůta prodlužuje. Pokud prodávající následně zjistí, že není schopen zboží ani v takto prodloužení lhůtě dodat, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit. Prodávající vrátí peníze za nedodané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
Zboží bude dodáváno v standardních obalech (papírových, PVC, či jiných obvyklých) nevyplývají-li z jeho povahy či z ujednání účastníků požadavky speciální.


VI. Nevyzvednuté zboží


V případě, že si Zákazník objednané zboží v důsledku své nečinnosti nepřevezme, bude mu zboží po dobu 7 dní od tohoto nepřevzetí (příp. od doručení zboží zpět prodávajícímu) zdarma uloženo v úschově prodávajícího na adrese:PAN Corp. s.r.o.
Dopravní 1508
463 11 Liberec -Vratislavice n. Nisou,
nebo na jiné adrese, kterou prodávající kupujícímu sdělí prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu nebo formou SMS, na základě údajů poskytnutých kupujícím v objednávce.
Uložené zboží je možné si osobně vyzvednout v čase a místě stanoveném v oznámení o uložení zboží, či po případně individuální dohodě, nebo lze zboží na žádost kupujícího opětovně zaslat kupujícímu. Náklady na opětovné dodání zboží nese kupující a hradí se dopředu bankovním převodem na účet prodávajícího, nebo dobírkou, a pokud náklady na první dodání zboží nebyly doposud uhrazeny, je kupující povinen je na požádání prodávajícího uhradit ještě před opětovným odesláním zboží. Dokud nebudou náklady spojené s dodáním zboží (i opětovným) uhrazeny, není prodávající povinen zboží zákazníkovi vydat.
Pokud do 7 dní od dalšího nepřevzetí zboží v provozovně prodávajícího (příp. od doručení zboží zpět prodávajícímu jako nedoručené) kupující zboží nepřevezme nebo pokud nebude na jeho žádost opětovně předáno přepravci k dopravě, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pokud prodávající takto odstoupí od smlouvy, není povinen zboží Zákazníkovi opětovně zasílat, je však povinen vrátit kupujícímu kupní cenu. Na vrácení kupní ceny je prodávající oprávněn jednostranně započíst své vlastní pohledávky vůči kupujícímu vzniklé zejména na základě (i) neuhrazených nákladů spojených s dodáním zboží (i opětovným), (ii) vynaložených prostředků na vrácení kupní ceny (vynaložené prostředky na vrácení kupní ceny se stanovují u příkazu k bankovnímu převodu dle ceníku banky nebo při platbě poukázkou dle aktuálního ceníku držitele poštovní licence.)


VII. Právo na vrácení zboží, odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího


Kupující bere na vědomí, že reklama zobrazená na stránkách internetového obchodu, není závaznou nabídkou.
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující, který je spotřebitelem, právo v souladu s § 1829 občanského zákoníku bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy. Tato lhůta je dodržena v případě, kdy kupující nejpozději v 14. den po obdržení zboží odešle kupujícímu písemně nebo elektronicky důvod reklamace nebo vrácení zboží. Kupující má následně povinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zaslat nebo předat prodávajícímu zboží, které od něj obdržel. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.
Prodávající vrátí kupujícímu, který je spotřebitelem, kupní cenu za zboží, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, jakým peněžní prostředky od kupujícího obdržel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od obdržení vráceného zboží. Prodávající může vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, jen s předchozím souhlasem kupujícího.
Prodávající je povinen vrátit kupujícímu náklady za dodání zboží jen v případě, kdy prodávající (i) uzavřel kupní smlouvu pouze na jeden kus zboží a od této smlouvy se rozhodl v zákonné lhůtě 14 dnů odstoupit, (ii) uzavřel kupní smlouvu na více kusů zboží a od této smlouvy se chystá v plném rozsahu (tzn. u veškerého zakoupeného zboží) v zákonné lhůtě 14 dnů odstoupit. V případě, že kupující uzavřel prostřednictvím své objednávky kupní smlouvu na více než jeden kus zboží a odstupuje jen z části kupní smlouvy, tedy nevrací veškeré zakoupené zboží, není prodávající povinen vrátit mu náklady na dodání zboží.
Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), má prodávající právo snížit vracenou částku za zboží poměrně k tomuto neúplnému vrácení zboží.
Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.  Pokud je vrácené zboží poškozeno nebo není vráceno ve stavu, v jakém jej kupující převzal, může prodávající uplatnit vůči kupujícímu právo na náhradu škody a uplatnit svůj nárok proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží v souladu s § 1829 občanského zákoníku nenáleží kupujícímu, který není spotřebitelem, zejména který zboží kupuje v rámci své podnikatelské činnosti.


VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího


V případě, kdy prodávající nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě vlivem událostí nezávislých na jeho vůli (zejména v případě, kdy prodávajícímu dodavatel nedodá jím objednané zboží), vyhrazuje si prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. O tomto postupu bude prodávající kupujícího neprodleně informovat e-mailem na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Prodávající následně vrátí kupujícímu veškeré již poskytnuté peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je od kupujícího obdržel. Prodávající může vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen s předchozím souhlasem kupujícího
IX. Práva z vadného plnění, Reklamační řád
Práva z vadného plnění poskytované prodávajícím se řídí ustanoveními Reklamačního řádu, který tvoří nedílnou součást těchto Všeobecných obchodních podmínek a je dostupný na této internetové adrese: https://www.panvickyanoze.cz/reklamace/.


X. Ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
1.   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
2.   požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Prodávající je registrován jako zpracovatel osobních údajů u UOOU pod registračním číslem 00058340 / 001. 
 

 

XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies


10.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.3.  Vyplní-li zájemce formulář při první návštěvě webové stránky prodejce nebo formulář určený k přihlášení do seznamu odběratelů obchodních sdělení na stránkách prodejce, souhlasí tímto se zasíláním obchodních sdělení a zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů, zejména pak křestního jména a e-mailové adresy. 

XII. Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (tzn. je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) je prodávající oprávněn obchodní podmínky v odůvodněném rozsahu jednostranně měnit, kupující má však právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, k němuž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění účinném ke dni odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně nákladů za dopravu) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
Smluvní strany se výslovně dohodli, že není-li podmínkami nebo zákony ČR výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v účinném znění.

 


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti k 1.4.2015.

Nenechte si ujít aktuální slevy a novinky

Značky, které u nás najdete

Emile Henry®FisslerGreenPanGuzziniJamie Oliver
“Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.”